Logo Economo

Câștigă un voucher de 400 lei

Încearcă serviciile asistentului tău digital Economo.ro și câștigă un voucher de 400 lei

Vezi serviciile

Economo lansează un nou concurs. Poți câștiga un voucher de 400 lei dacă respecți regulamentul de mai jos. Succes!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Concurs încearcă serviciile asistentului tău digital economo.ro și câștigă un voucher de 400 lei”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul este Economo.ro, marcă a Aggregation Technologies SRL, cu sediul in București, Str. Calea Floreasca , nr. 169A, corp A, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15867/2021, C.U.I. 44900322, având contul IBAN: RO18RNCB0070171930990001, deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A, Suc. București, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a înceta sau întrerupe desfășurarea campaniei care face obiectul acestui regulament, fără drept de compensare, cu condiția ca orice modificare să fie adusă la cunoștința publicului. Modificarea Regulamentului se poate realiza prin întocmirea unui act adițional la acesta, care va fi disponibil pe site-ul economo.ro în vederea consultării și luării la cunostintă a prevederilor acestuia de către toți participanții.

1.3. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră în acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a campaniei.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a înceta Campania înainte de termen, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând că modificările și/sau completările să fie făcute publice pe site-ul economo.ro

1.5. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

2.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, domiciliată în România ce a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01 noiembrie 2023, are un cont de email funcțional și un număr de telefon de contact. La această Campanie nu este permisă participarea angajaților Organizatorului precum și membrii familiilor acestora.

2.2. Participarea la această Campanie implică acordul expres al participanților referitor la cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament, precum și consimțământul participanților ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de Organizator în scopul organizării prezentului concurs și a acordării premiului, dar și a intrării în posesie a premiului. Datele cu caracter personal vor fi pastrate de organizator pe o perioada de 24 de luni după terminarea campaniei. Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, dar nu este posibilă participarea la concurs fără aceste date, ca urmare a imposibilității de organizare a acestui concurs.

2.3 Participă la concurs toate persoanele care au îndeplinit toate criteriile de înscriere în concurs așa cum sunt definite în prezentul regulament de campanie.

2.4 Orice persoană ce respectă condițiile de concurs poate fi înscrisă în concurs de mai multe ori pentru a avea mai multe șanse de câștig dar poate fi desemnată câștigător o singură dată, respectiv poate primi un singur voucher valoric de 400 lei.

3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfășura pe teritoriul României, în perioada 01.03.2024 – 31.03.2024.

3.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, cu respectarea prevederilor Secțiunii 1.4. de mai sus.

4. MECANISMUL CAMPANIEI. JURIUL. PREMIUL

4.1 Premiile concursului – Premiile prezentului concurs are o valoare totală de 400 lei și consta în 1 voucher în valoare de 400 lei. Voucherele sunt emise de catre emag si pot fi folosite conform termenilor si conditiilor de acolo.

4.2. Mecanismul campaniei

4.2.1 Orice persoană ce intră pe site-ul economo.ro se poate înscrie în concurs sau este înscrisă automat atunci când sunt îndeplinite criteriile de înscriere în concurs așa cum este menționat în prezentul regulament.

4.2.2 Organizatorul concursului creează în data de 01.03.2024 o lista cu persoanele ce îndeplinesc condițiile de înscriere în concurs, de la începutul campaniei și până la data de 31.03.2024, inclusiv.

4.2.3 Juriul desemnat conform prezentului regulament va alege în data de 10.04.2024 în mod aleatoriu folosind serviciile site-ului tragerilasorti.ro, castigatorul la concurs.

4.2.4 Organizatorul va notifica cei zece câștigători folosind datele de contact înscrise de aceștia în contul creat pe economo.ro. Dacă datele nu sunt valide sau daca persoana desemnată ca și câștigător nu răspunde în termen de 10 zile de la notificare atunci câștigătorul se consideră descalificat iar premiul este reportat pentru următoarea extragere. Daca nu mai sunt extrageri atunci se va face o extragere specială pentru desemnarea unui nou câștigător.

4.3 Derularea concursului

4.3.1 Lansare. Ziua 1 – 01.03.2024, Se face cunoscut concursul, mecanismul de participare, jurizare și votare, se încurajează̆ toți utilizatorii eligibili prin campanii de promovare pentru a se înscrie în prezentul concurs

4.3.2 Condiții de înscriere în concurs. Se consideră înscris în concurs în mod valid orice persoană care a generat o ofertă de asigurare pe site-ul economo.ro; sau a solicitat o oferta de finantare de pe site-ul economo.ro. Persoanele care au cumparat un RCA in perioada campaniei nu pot lua parte la concurs conform prevederilor legale. Vezi norme ASF 20/2017 cu modificarile ulterioare. 

4.3.3 Derularea concursului și acordarea premiilor

a. persoanele ce au utilizat serviciile site-ului economo.ro și s-au înscris sau au fost înscrise automat în prezentul concurs vor fi validate de către organizator in data de 31.03.2024.

b. listele create de organizator se vor pregăti pentru extragerea din data de 10.04.2024.

c. Juriul verifică daca cei zece câștigători respectă condițiile de participare la concurs și ii validează ca și câștigători.

d. organizatorul va notifica cei zece câștigători și va aștepta răspunsul acestora privind acceptarea premiilor câștigate. Premiile refuzate sau cele ai căror câștigători au fost descalificați se vor reporta conform condițiilor din acest regulament.

4.3.4. Acordarea și utilizarea premiilor și comunicarea cu persoanele câștigătoare:

a. câștigătorii desemnați sunt contactați de către organizator prin email folosind datele înscrise în contul deschis de câștigător Premiul consta în voucher cu o valoare de 400 lei. Voucherul poate fi folosit o singură dată într-o singură comandă de pe site-ul emag.ro. Voucherele folosite parțial duc la pierderea valorilor nefolosite. Voucherele sunt valabile până la data de 10.09.2024. Voucherul este valabil doar pentru comenzile cu livrare în România.

b. câștigătorii ce nu respectă termenele descrise în mecanismul de concurs sunt descalificați și pierd premiul câștigat

c. Organizatorul poate face public numele câștigătorilor pe pagina sa de Facebook și pe site-ul economo.ro.

d. Intrarea în posesia premiilor: Pentru a putea intra în posesia premiilor, finaliștii desemnați câștigători trebuie: - Să nu fi fost descalificați, conform prezentului regulament; - Să furnizeze, prin e-mail la info@economo.ro, datele necesare acordării premiilor; - Să se prezinte la sediul organizatorului pentru ridicarea premiului sau să accepte livrarea acestuia prin email. - voucherele sunt în format electronic și nu sunt nominale. Astfel pot fi transmise de câștigător către alte persoane. Divulgarea codului de voucher către alte persoane poate duce la folosirea neautorizată a acestuia, caz în care persoana câștigătoare este răspunzătoare pentru orice daună cauzată celui ce deține voucherul electronic.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

5.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

5.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia Organizatorului este definitivă.

5.3 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului.

5.4 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare intrării în posesia premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolvă pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

6.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

6.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe bază dovezilor existente.

7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

7.1. Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul pe pagină web, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

7.2. Situațiilor avute în vedere la art. 8.1. le sunt asimilate și hotărârile și/sau actul de putere publică al instanței competențe sau altei autorități publice competențe, precum și cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

7.3. În situațiile avute în vedere la art. 8.1 și 8.2 Organizatorul este exonerat de orice răspundere față de participanții la prezentul concurs.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata, conform Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

9. REGULAMENTUL OFICIAL

9.1. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

9.2. Regulamentul va fi disponibil pe pagină web a organizatorului – economo.ro

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau de a schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțarea prealabilă a acestora.

Logo Economo
E-mail de contact
info@economo.ro
Telefon asistență
031 005 50 05
Economo.ro - este denumirea comercială a site-ului de intermediere în asigurări, utilități de gaz, energie, comunicații și TV marcă a Aggregation Insurance asistent în brokeraj SRL (AGGI) cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca nr.169A, corp A. Înregistrată la Registrul Comerțului J40/19691/2021 și având cod unic de înregistrare 45207767.

AGGI este înregistrată în Registrul Intermediarilor secundari cu codul RAJ-530881, în calitate de asistent în brokeraj al S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A având număr de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/6184/2005, CUI: 17437817, fiind înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare (registrul Intermediarilor principali) cu codul RBK 293/2005.
SSL encryption logo
Logo Economo

©2024 Economo