Logo Economo

Bucura-te de vara cu tbi bank si castigi

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Organizatorul campaniei
1.1 Campania „Bucura-te de vara cu tbi bank si castigi” (denumita in cele ce urmeaza
“Campania”) este organizata de TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social
in in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO 30771201, in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-
PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838,
reprezentata legal de dna. Gergana Staykova, in calitate de Director Executiv, denumita in
continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie
denumit in continuare “Regulament”.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni
si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie,
participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea
beneficiilor oferite de Organizator.
1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind
accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro sau
poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.


2. Scopul campaniei
Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii si se adreseaza
persoanelor fizice care achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai
Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.


3. Durata campaniei
3.1 Campania se desfasoara in perioada 01 iulie – 31 august 2023, pe tot teritoriul Romaniei,
exclusiv in mediul online (magazine online partenere tbi care ofera solutia de finantare a
produselor/serviciilor oferite in rate tbi). Lista partenerilor participanti la campanie poate fi
consultata pe website-ul tbibank.ro: https://tbibank.ro/cumperi-si-castigi
3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea
prezentului regulament.


4. Premiile campaniei
4.1. Organizatorul ofera prin tragere la sorti 9 (noua) premii dupa cum urmeaza:
 3 X smartphone Iphone 14, 128GB, 5G, Midnight in valoare de 4.200 lei, TVA inclus
 3 X consola PlayStation 5 (PS5) 825GB, C-Chassis, White in valoare de 2.800 lei, TVA
inclus
 3 X Laptop Gaming MSI GF63 Thin 11SC-842XRO cu procesor Intel® Core™ i5 in valoare
de 3.000 lei, TVA inclus
4.2. Castigatorii Premiilor nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in
cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului sau sa
solicite contravaloarea in bani a premiului.
4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 30.041 lei.
4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului.
Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre

Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii
normale.
4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista
suspiciuni intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii
premiilor, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii
premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul
Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in
drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.


5. Dreptul de participare la campanie
5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”),
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 75
de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
c) contracteaza un credit de achizitie bunuri/servicii de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala
Bucuresti de pe platformele online ale partenerilor tbi, indiferent de industrie si in
conformitate cu lista magazinelor participante in campaniei, in perioada Campaniei si nu si-
au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 14 (paisprezece) zile de la
semnarea contractului;
d) Creditul este aprobat de banca si debursat pana la 31.08.2023;
e) Nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la
Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.
5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul
Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de
creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform
normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.


6. Mecanismul campaniei
6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul
online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si pe paginile de
socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate
fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre
clientii existenti ai Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile
de participare la Campanie si beneficiile acesteia.
6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit de achizitie bunuri/servicii in vederea
achizitionarii de produse/servicii disponibile aplica online pe site-urile partenerilor participanti in
campanie. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si
locatiile acestora) acestia pot contacta Serviciul Relatii Clienti la numarul de telefon 021/529 86
00.
6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si debursata, clientul intra automat in baza de
date interna pe listele clientilor care indeplinesc conditiile de participare la Campanie.
6.4. Pentru acordarea celor 9 (noua) premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de
29.09.2023, in prezenta unui notar care va consemna datele extragerii.
6.5. In tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus, pentru stabilirea
castigatorilor celor 9 (noua) premii vor fi inclusi toti clientii care intrunesc conditiile de participare
de la punctul 5.
6.6. Un participant poate castiga un singur premiu si intra cu o singura sansa in tragerea la sorti
pentru cele 9 (noua) premii. La tragerile la sorti vor fi desemnati 9 (noua) castigatori si 18

(optisprezece) rezerve (cate doua rezerve pentru fiecare castigator), pentru situatiile in care
castigatorii nu pot fi contactati in 3 (trei) zile lucratoare consecutive de la data stabilita prin
prezentul regulament pentru contactarea castigatorilor conform articol 6.7. Si in cazul rezervelor
se va aplica aceeasi regula de 3 (trei) zile, perioada in care vor fi contactati zilnic pe datele de
contact furnizate bancii.
6.7. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa semneze un un proces verbal de
predare-primire a premiului, premiul urmand a fi trimis prin curier castigatorului.
6.8. Organizatorul nu raspunde pentru orice deficiente sau intarzieri in furnizarea livrarii Premiilor
de catre Curier (inclusiv dar fara a se limita la solicitare de despagubiri).
6.9. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau
conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii
in legatura cu acestea urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului.


7. Taxe si impozite
7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit
in mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in
sarcina exclusiva a Participantilor.
7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare
aplicat de Organizator.


8. Reguli generale
8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in
cazul imposibilitatii tbi bank, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior
intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului
etc.
8.3. Eventualele litigii intre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie
se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile
vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea
romana.
8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI BANK
EAD Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1,
Romania pana cel tarziu la data de 29.09.2023. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in
consideratie nicio contestatie.
8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de
premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza
dovezilor existente.
8.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor.

9. Prelucrarea datelor personale
9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in
conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro .
9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor
cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii
castigatorului, precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe
retelele de socializare ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date
nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii
Campaniei.
9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter
personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei
datelor.
9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre
responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand
urmatoarele date de contact: DPO@tbibank.ro , telefon 0738 757 126
9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale
Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si
desfasurarea Campaniei.
9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii
scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la
finalizarea campaniei.
9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai
Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii
scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu
Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.
9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora
necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii.
Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul
Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de
produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.
9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul
la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea
dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus,
aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor

cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa
oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice
moment prin email la adresa sesizari@tbibank.ro sau la numarul de telefon 021 529 86 00.
9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal
sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: dpo@tbibank.ro sau la numarul de telefon 0738 757
126.
9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii
au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise
in prezenta Sectiune.


Organizator,
TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti

Logo Economo
E-mail de contact
info@economo.ro
Telefon asistență
031 005 50 05
Economo.ro - este denumirea comercială a site-ului de intermediere în asigurări, utilități de gaz, energie, comunicații și TV marcă a Aggregation Insurance asistent în brokeraj SRL (AGGI) cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca nr.169A, corp A. Înregistrată la Registrul Comerțului J40/19691/2021 și având cod unic de înregistrare 45207767.

AGGI este înregistrată în Registrul Intermediarilor secundari cu codul RAJ-530881, în calitate de asistent în brokeraj al S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A având număr de înregistrare la Registrul Comerțului nr. J40/6184/2005, CUI: 17437817, fiind înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare (registrul Intermediarilor principali) cu codul RBK 293/2005.
SSL encryption logo
Logo Economo

©2024 Economo